Reklamácie

Vybavenie Reklamácie

1. Reklamácia sa uplatňuje elektronicky prostredníctvom e-mailu obchod@autotrip.sk, prípadne osobne na predajni alebo poštou na adrese AutoTrip, Brnianska 3D, 911 05 Trenčín.

2. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie vady Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predávajúci, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

3. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u Predávajúceho, zaistí záručnú opravu Predávajúci. Predávajúci v deň prijatia Reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí Reklamácie Tovaru, v ktorom presne označí vady Tovaru v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov. Po vybavení Reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho formou dohodnutou s Kupujúcim.

4. Kupujúci je v prípade kúpy nového Tovaru oprávnený vyžadovať záručnú opravu priamo i výrobcu Tovaru, ktorý je špecifikovaný v dokumentácii priloženej k Tovaru, prípadne názov výrobcu oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.

5. Reklamácie vrátane odstránenia vady musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

6. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo výrobcovi, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru. V prípade prepravy krehkého Tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

7. Predávajúci v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na Reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie Kupujúceho o vybavení Reklamácie v zákonom určenej lehote.

8. Predávajúci po riadnom vybavení Reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode Tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

9. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na Tovare nejaké sú alebo používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným výrobcom k dokumentácii k Tovaru.

Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením Reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

2. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.